Atafu Myths and Legends

He Hoa Lava

E omai loan a ao makeke ia Tagi

Ehakili alili haele ia Tagi
I luga o te akau
Kae kaukau tona ataata.

E havali ia Tagi kit e falekoloa
Kaumai falaoa fou
Kae mumuni tona ataata.

E māpu ia Tagi
Kae faikakā tona ataata

E fagai pua ia Tagi
I te taeao pōpō,
Muamua I te ākoga,
Kae nofo lava tona ataata

Tēnei kua fano te po,
Kua momoe te kaiga
I nā tāinamu,
Ko te ataata o Tagi ei ei lava.

E nofo ake ia Tagi
I te malama o te mahina
Kae hau tona ataata.

Tā momoe, Ataata,
Muhumuhu atu ia Tagi
Ma tohu te kie kafu
Pulou o lā ulu
Fetaui taeao